ALGEMENE VOORWAARDEN

E-mail: info@fermentex.nl
Website: https://www.fermentex.nl

Artikel 1 – Definities

 1. Fermentex: Fermentex, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 86884174.
 2. Klant: degene met wie Fermentex een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Fermentex en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Fermentex.
 2. Fermentex en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Fermentex en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

 Artikel 3 – Prijzen

 1. Fermentex hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Fermentex mag de prijzen van diens diensten en producten op diens website en in andere uitingen altijd wijzigen. 
 3. Fermentex zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 4. Een consument mag de overeenkomst met Fermentex ongedaan maken wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging. 

Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Fermentex mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen. 
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 1 maand na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die Fermentex hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Fermentex aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 
 4. Fermentex mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 5 – Gevolgen te late betaling 

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Fermentex de wettelijke rente per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Fermentex. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Fermentex zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Fermentex op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Fermentex, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 6 – Recht van reclame 

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag Fermentex het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 2. Fermentex maakt gebruik van diens recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Fermentex, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
 4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3. 

Artikel 7 – Herroepingsrecht 

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer: 
 2. het product is gebruikt
 3. het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel 
 4. het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 5. het product of dienst logies, een reis, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
 6. de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 7. het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
 8. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 9. De consument kan gebruik maken van diens bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@fermentex.nl
 10. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Fermentex, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 8 – Vergoeding van bezorgkosten 

 1. Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar Fermentex heeft geretourneerd, dan zal Fermentex eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Fermentex voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Artikel 9 – Vergoeding retourkosten 

 1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor. 

Artikel 10 – Opschortingsrecht

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 11 – Retentierecht 

 1. Fermentex kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Fermentex heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Fermentex.
 3. Fermentex is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 12 – Verrekening

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Fermentex te verrekenen met een vordering op Fermentex.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud 

 1. Fermentex blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Fermentex met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd in lid 1 kan Fermentex gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren. 
 4. Wanneer Fermentex gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Fermentex van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 14 – Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Fermentex, tenzij anders wordt afgesproken.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres. 
 4. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Fermentex zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Fermentex kan tegenwerpen.

Artikel 15 – Levertijd 

 1. De levertijden van Fermentex zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 2. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Fermentex.
 3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Fermentex later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Fermentex niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Fermentex iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 16 – Feitelijke levering

 1. De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 17 – Transportkosten 

 1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Fermentex schriftelijk iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 18 – Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Fermentex niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
 2. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Fermentex. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Fermentex niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 19 – Bewaring 

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 20 – Garantie

 1. Wanneer de Klant en Fermentex een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Fermentex enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 
 2. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal. 
 3. De garantie geldt niet:
  • in het geval van normale slijtage
  • voor schade ontstaan door ongevallen
  • voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  • voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
  • wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die Fermentex levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product voor de Klant in ontvangst neemt. 

Artikel 21 – Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Fermentex voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Fermentex mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant. 
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Fermentex op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Fermentex tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 22 – Klachten

 1. De Klant moet een door Fermentex geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Fermentex, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Fermentex.
 4. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Fermentex andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.
 5. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 23 – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Fermentex.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Fermentex ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel 2– Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Fermentex een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 25 – Aansprakelijkheid Fermentex

 1. Fermentex is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Fermentex aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Fermentex is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Fermentex aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel 26 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Fermentex vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 27 – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Fermentex toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Fermentex nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Fermentex in verzuim is. 
 3. Fermentex mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Fermentex kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 28 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Fermentex door de Klant niet aan Fermentex kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  • een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  • wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  • stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  • computer­virussen
  • stakingen
  • overheidsmaatregelen
  • vervoersproblemen
  • slechte weersomstandigheden
  • werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Fermentex 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Fermentex kan nakomen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Fermentex de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 
 5. Fermentex hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Fermentex hiervan voordeel heeft. 

Artikel 29 – Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Fermentex de overeenkomst aanpassen. Dit geldt niet voor producten die de Klant heeft gekocht in een fysieke winkel. 

Artikel 30 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Fermentex mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Fermentex altijd doorvoeren. 
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Fermentex zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel 31 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Fermentex aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Fermentex. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel 32 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Fermentex bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 36 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Fermentex is Nederlands recht van toepassing. 
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Fermentex is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Fermentex, tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld op 28 juni 2024.

Scroll naar boven